Monthly Comment February 2020

In February, volatility returned to the financial markets. The big movements can mainly be explained by the outbreak of the Corona virus. After the markets dropped at the beginning of the month, they traded into positive territory as it appeared that China was in control of the spread of virus. Expectations on central bank stimulus provided further support. When it became clear that the virus continued to spread outside China, the markets were once again marked by pessimism, with big losses as a result. The downturns hit most companies, sectors and geographical regions, which indicates large index sales. Under februari var volatiliteten tillbaka på de finansiella marknaderna. De stora rörelserna kan huvudsakligen härledas till Coronaviruset. Efter att marknaderna sjunkit i början av månaden handlades de upp allteftersom det såg ut som att Kina fått kontroll över smittspridningen. Förväntningar om centralbanksstimulanser gav ytterligare stöd. När det sedan blev tydligt att smittan fortsatt spridas utanför Kinas gränser präglades marknaderna återigen av pessimism med stora fall som följd. Nedgångarna drabbade de flesta bolag, sektorer och geografiska regioner vilket tyder på stora indexförsäljningar. Konsekvenserna av virusutbrottet är svåra att förutse men företag världen över kommer ha störningar i produktionskedjor och se en minskad efterfrågan under första halvåret – något som kommer att synas i rapporterna för både Q1 och Q2.