Home English Swedish

Kuylenstierna & Skog Equities

Kuylenstierna & Skog Equities är en aktivt förvaltad aktiefond med globalt investeringsperspektiv. Fondens riskprofil är mellan till hög risk och fondens syfte är att leverera långsiktig tillväxt genom investeringar i en väl vald portfölj med spridda innehav i aktierelaterade bolag från hela världen. Valet av investeringar kommer varken att begränsas geografiskt eller av ekonomiska sektorer. Dock kan en viss fokus på de nordiska marknaderna förekomma.
Fondens tillgångar kan investeras i andra fondbolags fonder. Upp till 10 % kan även allokeras i derivatinstrument. Fondens förvaltare kan, på grund av misstro till marknaden eller i defensivt syfte, välja att investera upp till 100 % av portföljen i likvida tillgångar eller i penningmarknadsinstrument.

Avgift: 1.5 % per år
Ansvarig förvaltare: Johan Kjernsvik

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

©Alchimie