Home English Swedish


Senaste NAV : 167,62 SEK    - 19-03-2019
SEF - Kuylenstierna & Skog Equities
Fondens riskprofil är mellan till hög risk.

Fondens riskprofil är mellan till hög risk och har för avsikt att ge kapitaltillväxt. Fonden lämpar sig för investerare som är mer intresserade av att maximera långsiktiga vinster än att minimera kortsiktiga förluster; därför föredras en placeringshorisont på minst 2 år.

Kuylenstierna & Skog S.A. bedriver aktiv kapitalförvaltning med ett globalt investeringsperspektiv. Fondens investeringsstrategi är att leverera långsiktig tillväxt genom investeringar i en väl vald portfölj med spridda innehav i aktierelaterade bolag från hela världen. För att uppnå denna långsiktiga tillväxt kommer Kuylenstierna & Skog S.A. att investera den största delen av fonden i börsnoterade företag och aktierelaterade tillgångar. Valet av investeringar kommer varken att begränsas geografiskt eller av ekonomiska sektorer. Dock kan en viss fokus på de nordiska marknaderna förekomma.

Fondens tillgångar kan investeras i andra fondbolags fonder. Upp till 10 % kan även allokeras i warrents on transferable securities och i teckningsrätter på transferable securities. Fondens förvaltare kan, på grund av misstro till marknaden eller i defensivt syfte, välja att investera upp till 100 % av portföljen i likvida tillgångar eller i penningmarknadsinstrument. Strukturen på fonden kommer att variera avsevärt över tiden för att tillgodose fondägarnas bästa intresse.

Investeringsprocessen är av traditionell top-down modell som grundar sig på, och tar hänsyn till, sektor- och regionsanalys, ekonomi- och marknadscykler, ränteanalys och makroanalys. Kuylenstierna & Skog S.A. väljer sedan värdepapper, som enligt vår investeringsstrategi, anses ha en rimlig värdering i förhållande till deras tillväxtpotential.

©Alchimie