Home English Swedish


Traditionell diskretionär investeringstjänst

Den traditionella diskretionära investeringstjänsten består framförallt av investeringar i aktier, obligationer, värdepappersfonder och ETF: er. Placeringarna baseras på en djupgående makroanalys samt på analyser av relevanta branscher och företag. Investeringsuniversum är globalt men under vissa perioder kan portföljen koncentreras till vissa specifika marknader. Investeringens valuta tas i beaktande vid investeringsbeslutet.

Kuylenstierna & Skog S.A. skapar även skräddarsydda portföljer, specialutformade för individuella behov och enskilda riskprofiler i kombination med kundens basvaluta.

Fondförvaltning

Kuylenstierna & Skog erbjuder även fondförvaltning. Investeringsstrategin är densamma som för den traditionella diskretionära förvaltningen med undantaget att investeringarna framförallt sker i värdepappersfonder och ETF: er.

©Alchimie